Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów IMI – POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Uwzględniając treść art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że przetwarzamy przekazane przez Państwa firmę dane osobowe, a ponadto iż:

 1. Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych w ramach złożonej oferty handlowej na świadczenie usług projektowych jest IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Magazynowej 5, 30-858 Kraków (KRS: 0000704718; REGON: 368796175; NIP: 222 – 090 – 53 – 94 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł). Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

 3. Cele, podstawy przetwarzania i okres przetwarzania.

  1. przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonej Państwu oferty na świadczenie usług projektowych oraz zawarcia w oparciu o tę ofertę oraz wypracowane obustronnie warunki umowy na świadczenie tych usług, a także w celu realizacji postanowień zawartej umowy, w tym jej prawidłowego wykonania orazinnych świadczeń na podstawie udzielonej zgody, a ponadto w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, w szczególności poza celami wskazanymi powyżej, rozpatrywania reklamacji i realizacji gwarancji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związania ofertą, a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług projektowych w okresie obowiązywania tej umowy, a w przypadku powstania roszczeń wynikających ze złożonej przez IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach oferty lub zawartej z IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach umowy o świadczenie usług projektowych, do czasu
   wygaśnięcia tych wzajemnych roszczeń.
 4. Odbiorcy danych.

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach oraz podmioty z nią powiązane, w tym podmioty i osoby fizyczne świadczące na rzecz IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pracę oraz usługi, a także podmioty współpracujące z IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach.

 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .

  Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i wynika ze złożonej przez IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach ofertą, w związku z Państwa zapytaniem ofertowym i prowadzonej współpracy gospodarczej, z tym zastrzeżeniem że warunkiem utrzymania współpracy w ramach złożonej oferty i zawarcia w oparciu o tę ofertę umowy na świadczenie usług projektowych stanowi właśnie podanie tych danych.
  Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Informacja o źródle danych.

  Państwa dane uzyskaliśmy od Państwa firmy w ramach złożonej oferty i w związku z Państwa zapytaniem ofertowym oraz z prowadzonej współpracy w ramach zawartej w oparciu o tę ofertę umowy o świadczenie usług projektowych.

 8. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody.

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 9. Pozostałe Państwa prawa.

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  Podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług projektowych zawartych w oparciu o złożoną przez IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, a skutkiem tego przetwarzania będzie możliwość określenia Państwa indywidulanego zapotrzebowania na świadczone przez IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach usługi projektowe na podstawie Państwa danych osobowych i informacji pozyskanych z dotychczasowej współpracy gospodarczej Państwa firmy z IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach.
  Profilowanie wykorzystywane będzie wyłącznie na potrzeby opracowania, przygotowania oraz ekspozycji zindywidualizowanej i w pełni skorelowanej z Państwa profilem działalności gospodarczej, oferty na usługi projektowe.

 10. Dane kontaktowe.

  Mogą Państwo skontaktować się administratorem danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@imi-polska.pl lub wysyłając pismo na adres: IMI – Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Magazynowa 5, 30-858 Kraków, małopolska, Polska.
  Telefon kontaktowy: +48 12 307 33 36