OFERTA

Dostosowanie do wymagań minimalnych

Specjaliści IMI-Polska oferują również kompleksową pomoc w dostosowaniu maszyn do wymagań minimalnych, m.in. bezpieczeństwa. O ile dane urządzenie lub maszyna są wciąż wydajne i niezawodne, nie ma potrzeby ich wymiany na nowy model. Można je za to z powodzeniem dostosować do obowiązujących wymogów i warunków

Dostosowanie do wymagań minimalnych maszyn – na czym to polega?

Najczęściej dostosowanie do wymagań minimalnych maszyn sprowadza się do dostosowania kilku, drobnych elementów. Chodzi w szczególności o realizację wymogów, związanych z odpowiednim oznakowaniem elementów sterowniczych,

ich odpowiednim usytuowaniem, a także dokonaniem pewnych modyfikacji w układzie sterowania, dołączeniem do nich dodatkowych urządzeń awaryjnych i wymianą niektórych komponentów na te o innych właściwościach lub dodatkowych funkcjonalnościach.

Elementy sterownicze – usytuowanie i oznakowanie

Elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo, powinny być widoczne i łatwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane, jeśli jest to konieczne. Oznakowanie sprowadza się do umieszczenia czytelnych napisów w języku polskim lub za pomocą zrozumiałych symboli. Konieczne jest też zastosowanie właściwych barw elementów uruchamiania, zatrzymywania oraz zatrzymywania awaryjnego. Takie elementy sterownicze powinny być też usytuowane poza strefami zagrożenia, aby ich obsługa nie powodowała dodatkowych zagrożeń. Nasza usługa skupia się więc na takim rozmieszczeniu elementów sterowniczych, aby operator nie był narażony na zetknięcie się z ruchomymi częściami napędu, narzędziami, ostrymi krawędziami i innymi, niebezpiecznymi elementami.

 

Uruchomienie i zatrzymanie maszyny

Z kolei uruchomienie maszyny powinno być możliwe tylko poprzez celowe zadziałanie na przeznaczony do tego celu układ sterowania. Konieczne jest więc zastosowanie rozwiązań technicznych, wykluczających możliwość samoczynnego uruchomienia, na przykład po opuszczeniu osłony z blokadą albo zadziałaniu wyłącznika krańcowego. Maszyny wyposaża się też w układ sterowania, przeznaczony do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania. Specjaliści IMI-Polska wiedzą, jakie rozwiązania techniczne pozwolą na spełnienie tego wymogu. Konstruujemy odpowiednie mechanizmy, które na przykład spowodują, że zatrzymanie maszyny powoduje równoczesne odłączenie napędu od zasilania energią. Dodatkowo w ramach dostosowania do wymagań minimalnych wyposażamy maszyny w urządzenia zatrzymania awaryjnego, które uruchamiają się w razie zaistniałego problemu, błędu lub zagrożenia.

Audyt urządzeń przed dostosowaniem do wymagań minimalnych

Zanim przystąpimy do właściwych prac nad maszynami i ich dostosowaniem do wymagań minimalnych, przeprowadzamy szczegółowy audyt urządzeń, w ramach którego identyfikujemy niezgodności, analizujemy zagrożenie oraz oceniamy istniejące ryzyko. Przygotowujemy też odpowiednią dokumentację w tym zakresie. Oczywiście wymienione wyżej działania nie są wszystkimi, które należy podjąć w celu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. Przepisy wyszczególniają szereg elementów, jakie w tym zakresie należy wziąć pod uwagę. Nasi specjaliści są jednak przygotowani na wszelkie ewentualności. Sama realizacja faktycznej usługi, a zatem dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych, wiąże się natomiast z zaprojektowaniem, wykonaniem, a także uruchomieniem wszelkich koniecznych rozwiązań.

 

 

Jakie są korzyści z dostosowania maszyn do wymagań minimalnych?

Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych umożliwia swobodne i niezakłócone korzystanie z dotychczasowego sprzętu. Ogranicza zatem koszty, związane z zakupem nowych urządzeń i maszyn. Koszt usługi jest bowiem tylko ułamkiem tego, co należałoby zapłacić za pełną modernizację posiadanego sprzętu. Dostosowanie do wymagań minimalnych realizuje zatem reguły optymalizacji kosztów.

Korzyści ze współpracy

1

Zwiększenie bezpieczeństwa

2

Obniżenie kosztów produkcji

3

Poprawa jakości

Podejmij z nami
współpracę

Skontaktuj się z odpowiednim działem i otrzymaj warunki współpracy.