• Dla inżyniera
  • 27.04.2021

Dyrektywa narzędziowa (WED)2009/104/WE

Czym jest dyrektyw narzędziowa?

Jedna z tzw. „Dyrektyw socjalnych” jest dyrektywą Unii Europejskiej, która wchodzi w skład koncepcji, dążącej do poprawy bezpieczeństwa pracy na terenie wspólnoty.

Dyrektywa dotyczy sposobu  użytkowania sprzętu roboczego, tak więc wszelkiego rodzaju maszyny, narzędzia, osprzęt i instalacje techniczne , a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki sprzęt do pracy na wysokości w szczególności drabiny i rusztowania. Dyrektywa  2009/104 / WE dotyczy minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.

Nakłada na przedsiębiorstwa i pracodawców obowiązek uwzględnienia potencjalnych zagrożeń dla operatorów i innych osób używających maszyn i urządzeń lub na które mają one wpływ. Obejmuje potwierdzenie, że nowy, używany i istniejący sprzęt jest bezpieczny, nadaje się do użytku i nadaje się do zamierzonego celu, został prawidłowo zainstalowany, jest właściwie używany i właściwie konserwowany.

Dyrektywa w sprawie użytkowania sprzętu roboczego 2009/104 / WE łączy zarówno wcześniejszą dyrektywę dotyczącą pracy na wysokości (2001/45 / WE), jak i oryginał dyrektywy w sprawie użytkowania sprzętu roboczego (89/655 / EWG) w jedną skonsolidowaną dyrektywę.

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa wymaga, aby cały sprzęt używany w pracy nadawał się do zamierzonego zastosowania, był bezpieczny w użyciu oraz był utrzymywany w należytym stanie technicznym. Dodatkowo powinien być wykorzystywany jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone i poinstruowane co do zasad bezpiecznego użytkowania.

W skrócie Dyrektywa narzędziowa dotyczy wszystkiego co używamy do pracy.

Dyrektywa narzędziowa, a maszynowa

Dyrektywa Maszynowa dotyczy przede wszystkim maszyn wprowadzanych do obrotu/oddawanych do użytku. Obejmuje działania producenta od wczesnego stanu projektowania poprzez stosowanie odpowiednich norm zharmonizowanych w tym analizy ryzyka i stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych bezpiecznych samych w sobie, poprzez stosowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo użytkowania takich jak kurtyny bezpieczeństwa, wyłączniki awaryjne, aż do informowania o tzw. ryzykach resztkowych, których nie da się już uniknąć stosując znane rozwiązania.

Dyrektywa Maszynowa nakłada na producenta obowiązek stosowania najwyższego dostępnego technicznie poziomu bezpieczeństwa.

Dyrektywa narzędziowa zaczyna obowiązywać od momentu wprowadzenia do obrotu/oddania do użytku i determinuje sposób bezpiecznego użytkowania, konserwacji oraz przede wszystkim utrzymywania w stanie zgodności maszyny z przepisami obowiązującymi w momencie wprowadzania do obrotu. Takie działania pozwalają na utrzymywanie ryzyka na poziomie nie większym niż w momencie zakupu maszyny przed użytkownika.

Po umieszczeniu maszyny na rynku poziom bezpieczeństwa jest najwyższy, a sprawność systemów bezpieczeństwa maszyny największą. Ponieważ z czasem poziom bezpieczeństwa maleje, należy utrzymywać odpowiedni poziom bezpieczeństwa poprzez stosowanie Dyrektywy narzędziowej tj. wymagań minimalnych.

4.6/5 - (11 votes)

Udostępnij artykuł: