• Dla inżyniera
 • 28.02.2024

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE

Co to jest deklaracja zgodności?

Deklaracja Zgodności WE (Wspólnot Europejskich) jest kluczowym dokumentem, który każdy producent wprowadzający produkty na rynek Unii Europejskiej musi sporządzić, aby potwierdzić, że jego produkt spełnia wszystkie stosowne wymogi określone w odpowiednich dyrektywach UE. Obejmuje to szereg dyrektyw, takich jak Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE), która nakłada na producentów maszyn i linii produkcyjnych obowiązek zapewnienia, że ich produkty są bezpieczne i zgodne z określonymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Proces przygotowania Deklaracji Zgodności WE zaczyna się od dokładnej analizy produktu pod kątem wszystkich stosownych dyrektyw i norm zharmonizowanych. Producent musi przeprowadzić ocenę zgodności, która często obejmuje serię testów, symulacji lub analiz, aby udowodnić, że produkt spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest to proces wymagający głębokiej wiedzy technicznej i ścisłego przestrzegania procedur.

Po zakończeniu oceny zgodności producent sporządza Deklarację Zgodności, która musi zawierać dokładne informacje o produkcie, w tym jego identyfikację (np. nazwę, typ, partię lub numer seryjny), wykaz stosowanych norm zharmonizowanych oraz oświadczenie, że produkt spełnia wszystkie stosowne wymogi dyrektyw UE. Dokument ten musi być podpisany przez osobę upoważnioną przez producenta, co potwierdza odpowiedzialność za zgodność produktu z przepisami.

Rola Deklaracji Zgodności WE w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów na rynku europejskim jest nie do przecenienia. Dokument ten nie tylko umożliwia swobodny obrót produktami w ramach Wspólnego Rynku, ale także stanowi dowód dla organów nadzoru rynku i klientów, że produkt przeszedł odpowiednie procedury oceny zgodności i spełnia wszystkie wymagania prawne. W ten sposób Deklaracja Zgodności WE odgrywa centralną rolę w budowaniu zaufania między producentami, konsumentami i organami regulacyjnymi, jednocześnie przyczyniając się do wysokiego poziomu ochrony konsumentów i użytkowników maszyn oraz linii produkcyjnych na terenie Unii Europejskiej.

deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE a nie Deklaracja CE, Certyfikat CE

Sformułowania „Certyfikat CE” i „Deklaracja CE” są często używane w sposób mylący, co może prowadzić do nieporozumień dotyczących procesu certyfikacji produktów na rynek Unii Europejskiej. Termin „Certyfikat CE” sugeruje, że istnieje formalny dokument wydany przez zewnętrzną organizację certyfikującą, który potwierdza zgodność produktu z normami UE. W rzeczywistości jednak znakowanie CE, które produkt otrzymuje, nie jest certyfikatem w tradycyjnym sensie słowa, lecz oznaczeniem, które producent umieszcza na swoim produkcie, aby zadeklarować jego zgodność z wszystkimi odpowiednimi wymogami prawodawstwa UE dotyczącymi harmonizacji.

Znak CE jest wizualnym symbolem tej deklaracji zgodności i nie oznacza, że produkt został indywidualnie sprawdzony przez zewnętrzną organizację. Odpowiedzialność za ocenę zgodności produktu oraz za prawidłowość i kompletność Deklaracji Zgodności WE spoczywa wyłącznie na producencie. Z tego względu, używanie terminu „Deklaracja CE” również może być mylące, ponieważ sugeruje specyficzny dokument związany wyłącznie z oznakowaniem CE, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o deklarację zgodności produktu z szerokim zakresem przepisów i norm Unii Europejskiej.

Skrót „WE” odnosi się do „Wspólnoty Europejskiej”, co jest terminem historycznie używanym do określenia grupy organizacji, które łącznie tworzą podstawę prawną i instytucjonalną Unii Europejskiej. „EC” w terminie „Declaration of Conformity EC” (Deklaracja Zgodności EC) jest angielskim odpowiednikiem, oznaczającym „European Community” (Wspólnota Europejska). Użycie tych terminów w kontekście Deklaracji Zgodności podkreśla zasięg i zakres prawny dokumentu, który dotyczy regulacji wspólnotowych, a nie tylko oznakowania CE.

Prawidłowe rozumienie i stosowanie tych terminów jest istotne dla uniknięcia nieporozumień i błędów w procesie wprowadzania produktów na rynek Unii Europejskiej. Producent, deklarując zgodność produktu z normami i regulacjami UE przez właściwe oznakowanie CE i sporządzenie Deklaracji Zgodności WE, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność produktu, co ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony konsumentów na rynku europejskim.

 

Specyficzne wymogi dla maszyn – Dyrektywa 2006/42/WE

Dyrektywy Nowego Podejścia określają podstawowe kryteria bezpieczeństwa dla szerokiej gamy produktów. Specyficzne wymogi dla maszyn zawarte są w Dyrektywie 2006/42/WE, która dotyczy podstawowych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn. Każda maszyna, która jest wprowadzana na rynek lub jest użytkowana, musi przestrzegać tych wymogów i być oznaczona znakiem CE. Aby zapewnić zgodność z tymi wymaganiami, Komisja Europejska stworzyła Systemy Oceny Zgodności, które określają kryteria niezbędne do prawidłowego wprowadzenia produktów na rynek. Proces oceny zgodności kończy się nadaniem znaku CE produktowi i wydaniem deklaracji zgodności. W pewnych przypadkach konieczne jest także uzyskanie Certyfikatu CE.

Podział maszyn na 2 grupy

Dyrektywa maszynowa z 2006 roku (2006/42/WE) dzieli maszyny na dwie główne grupy: maszyny i maszyny nieukończone. Maszyna to urządzenie lub zestaw urządzeń, które spełniają następujące kryteria:

 • zawierają co najmniej jeden ruchomy element,
 • są napędzane przez mechanizm napędowy, taki jak silnik elektryczny, silnik spalinowy, pompa hydrauliczna czy pneumatyczna,
 • są przeznaczone do określonego zastosowania, funkcjonując jako urządzenie gotowe do użytku.

Z kolei maszynę nieukończoną stanowi zestaw komponentów:

 • przeznaczonych do integracji z innymi maszynami lub maszynami nieukończonymi,
 • które nie mogą funkcjonować samodzielnie jako niezależne urządzenia.

W związku z tym, każdy element zasilany energią elektryczną, pneumatyczną czy hydrauliczną, posiadający ruchome części napędzane tymi źródłami energii, spełnia wymagania określone w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Proces uzyskania deklaracji zgodności

Proces uzyskania deklaracji zgodności obejmuje ocenę produktu.  Może być ona przeprowadzona przez samego producenta lub przez zewnętrzną organizację certyfikującą. Po pozytywnej ocenie produktu i stwierdzeniu, że spełnia on określone wymogi, odpowiednie osoby wydają deklarację zgodności. Ten dokument jest ważnym dowodem, który producent może przedstawić organom regulacyjnym lub klientom.  Potwierdza on, że produkt jest bezpieczny i zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Proces uzyskania deklaracji zgodności może się różnić w zależności od rodzaju produktu, branży i regionu.

Poniżej przedstawiam ogólny schemat procesu uzyskania deklaracji, który zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Schemat pozyskania deklaracji zgodności

 • Określenie wymagań: Pierwszym krokiem jest identyfikacja wszystkich odpowiednich norm i przepisów, które dotyczą produktu. To obejmuje lokalne, narodowe oraz międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i jakości.
 • Ocena produktu: Produkt poddaje się szczegółowej ocenie, aby sprawdzić, czy spełnia określone wymagania. Ocena obejmuje testy laboratoryjne, ocenę jakości, ocenę bezpieczeństwa i inne rodzaje analiz. Wszystko zależy  od specyfiki produktu i wymogów normatywnych.
 • Dokumentacja techniczna: Należy przygotować kompletną dokumentację techniczną produktu. Powinna ona  zawierać szczegółowe informacje o jego konstrukcji, składzie, sposobie działania, a także wyniki przeprowadzonych testów i analiz. Dokumentacja ta powinna również zawierać instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie.
 • Deklaracja zgodności: Po pozytywnym przejściu oceny produktu, producent (lub upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej) sporządza deklarację zgodności. Jest to dokument, w którym producent formalnie oświadcza, że jego produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymagania i przepisy.
 • Wydanie certyfikatu: W niektórych przypadkach, po przedłożeniu deklaracji zgodności i dokumentacji technicznej, niezależna jednostka certyfikująca może przeprowadzić dodatkową ocenę lub audyt, aby zweryfikować zgodność produktu. Jeśli wszystko jest w porządku, to produkt uzyskuje certyfikat zgodności.
 • Nadzór i utrzymanie zgodności: Po uzyskaniu certyfikatu producenci monitorują i utrzymują zgodność produktu z obowiązującymi wymaganiami. Producenci przeprowadzają regularne testy, aktualizację dokumentacji technicznej i, w razie potrzeby, zgłaszają zmiany w produkcie do odpowiednich organów.

Warto zauważyć, że szczegółowe procedury i wymagania mogą się różnić w zależności od konkretnego certyfikatu i organu certyfikującego. W niektórych przypadkach proces może być bardziej skomplikowany i wymagać zaangażowania akredytowanych laboratoriów testowych czy też dodatkowych audytów.

 

Deklaracja zgodności WE – znaczenie w Automatyce Przemysłowej

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest kluczowym elementem nowoczesnego przemysłu, pozwalającym na zwiększenie efektywności, dokładności i bezpieczeństwa operacji. Od osłon maszyn po szafę sterowniczą, każdy aspekt linii produkcyjnej musi być zaprojektowany i wykonany z myślą o spełnieniu rygorystycznych norm i wymagań certyfikacji CE. To kompleksowe podejście do zgodności nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pracowników i ochronę maszyn, ale również umożliwia swobodny obrót produktów w obrębie Unii Europejskiej.

Rola Programisty i konstruktora w procesie pozyskania certyfikatu zgodności

W ramach procesu zapewniania zgodności z normami, Programista PLC (Programowalnych Sterowników Logicznych) oraz biuro konstrukcyjne odgrywają ogromną rolę. Programista PLC jest odpowiedzialny za opracowanie i implementację oprogramowania sterującego. Musi ono nie tylko skutecznie zarządzać procesem produkcyjnym, ale także zapewniać bezpieczeństwo operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że oprogramowanie sterujące musi być zaprojektowane w taki sposób, aby w razie awarii lub nieprawidłowości w działaniu maszyny, system reagował w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla użytkowników i samej maszyny.

Z kolei biuro konstrukcyjne pełni rolę projektanta i inżyniera procesu i odpowiada za całościowe zaplanowanie linii produkcyjnej. Między innymi za dobór odpowiednich maszyn, urządzeń i ich rozmieszczenie. Musi ono również zapewnić, że wszystkie elementy konstrukcyjne, od osłon bezpieczeństwa po szafy sterownicze, spełniają wymagania normatywne. Biuro konstrukcyjne pracuje blisko z programistami PLC, aby zapewnić, że aspekty mechaniczne i oprogramowanie sterujące są wzajemnie zintegrowane i współpracują bez zakłóceń.  Jest to niezbędne do osiągnięcia zgodności z certyfikacją CE.

deklaracja zgodności CE

 

Proces certyfikacji CE dla linii produkcyjnej

Proces certyfikacji CE dla linii produkcyjnej wymaga szczegółowego audytu i dokumentacji wszystkich systemów i komponentów.  Obejmuje on analizę ryzyka, testy bezpieczeństwa, ocenę zgodności oraz opracowanie i utrzymanie kompletnego dossier technicznego. To złożone zadanie wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia, a także ścisłej współpracy między programistami, inżynierami, projektantami i kierownictwem projektu.

Efektywna automatyzacja procesów produkcyjnych, która jest zgodna z wymaganiami certyfikacji CE, jest wynikiem zintegrowanych działań wielu specjalistów.  Specjaliści ściśle ze sobą współpracują.  Tym sposobem zapewniają, że każdy element systemu produkcyjnego jest efektywny i niezawodny. Co ważne, także bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami. To podejście  minimalizuje ryzyko awarii i wypadków.  Zapewnia również płynność operacyjną i długoterminową wartość inwestycji w automatyzację.

Certyfikat zgodności w automatyce przemysłowej jest kluczowym dokumentem, który otwiera drzwi do rynku europejskiego. Integratorzy automatyki przemysłowej, konstruktorzy maszyn i programiści PLC zgodnie przyczyniają się do sukcesu, który zapewnia zgodność produktów z wymaganiami UE. Poprzez certyfikowanie CE, firmy mogą nie tylko spełniać prawne wymogi, ale także budować reputację jakości i bezpieczeństwa swoich maszyn i linii produkcyjnych.

Zobacz także:

 1. DTR a instrukcja obsługi
 2. Przemysł 4.0
 3. Automatyka przemysłowa
 4. Wdrażanie GMP: Kluczowe etapy i wyzwania
 5. Robotyka i stanowiska zrobotyzowane
 6. Automatyzacja produkcji
 7. Automatyzacja procesu spawania
 8. Linia dozująca w automatyce przemysłowej
 9. Agile Machines Building: efektywniejsze wdrażanie innowacji
 10. Biuro konstrukcyjne

 

4.9/5 - (7 votes)

Udostępnij artykuł: