• Dla inżyniera
 • 26.02.2024

Normy zharmonizowane z Dyrektywą Maszynową

W dzisiejszym globalnym krajobrazie przemysłowym, normy zharmonizowane odgrywają niezastąpioną rolę w ułatwianiu międzynarodowej wymiany handlowej i zapewnianiu bezpieczeństwa maszyn. Dla firm takich jak IMI-Polska, specjalizujących się w automatyce przemysłowej oraz budowie maszyn i linii produkcyjnych, zrozumienie i stosowanie się do tych norm nie jest tylko kwestią zgodności prawnej, ale przede wszystkim świadectwem zaangażowania w dostarczanie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

 

normy-zharmonizowane

Co to są normy zharmonizowane?

Normy zharmonizowane to specyficzne standardy techniczne opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne, takie jak CEN, CENELEC, czy ETSI, na zlecenie Komisji Europejskiej. Mają one na celu ułatwienie dostępu do jednolitego rynku europejskiego poprzez zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności produktów. Dla branży maszynowej kluczowym dokumentem jest Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE), która określa podstawowe wymagania zdrowotne i bezpieczeństwa

Dlaczego normy zharmonizowane są ważne dla IMI-Polska?

Znaczenie norm zharmonizowanych dla IMI-Polska wykracza poza prostą zgodność z przepisami. Są one fundamentem, na którym opieramy nasze procesy projektowania i produkcji, zapewniając, że każda maszyna nie tylko spełnia wymagane standardy, ale także przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w branży.

Typy Norm Zharmonizowanych

Normy zharmonizowane podzielone są na trzy kategorie – A, B, i C – które razem tworzą kompleksowy system zapewniania bezpieczeństwa.

 • Normy Typu A dostarczają ogólnych wytycznych dotyczących projektowania i są stosowane do wszystkich maszyn. Przykładem jest EN ISO 12100:2010, która omawia ogólne zasady oceny ryzyka i jego redukcji.
 • Normy Typu B dotyczą specyficznych aspektów bezpieczeństwa, takich jak systemy sterowania (EN ISO 13849-1:2015) czy odległości bezpieczeństwa (EN ISO 13857:2008). Te normy są niezbędne w procesie projektowania poszczególnych elementów maszyn, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.
 • Normy Typu C koncentrują się na konkretnych typach maszyn, np. EN 13000:2010 dla dźwigów samojezdnych, określając szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla danej kategorii maszyn.

Norma EN ISO 12100 jest kluczową normą zharmonizowaną typu A, która odgrywa zasadniczą rolę w procesie projektowania maszyn i zapewniania ich bezpieczeństwa. Jako norma typu A, EN ISO 12100 określa ogólne wytyczne dotyczące projektowania bezpiecznych maszyn i jest stosowana do wszystkich typów maszyn, niezależnie od ich specyficznego zastosowania. Wskazuje ona metodykę identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka oraz redukcji ryzyka, co stanowi fundament bezpieczeństwa maszyn.

normy-zharmonizowane

Podstawowe Zasady Normy EN ISO 12100

 1. Identyfikacja Zagrożeń: Pierwszym krokiem w procesie projektowania bezpiecznej maszyny jest identyfikacja wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas różnych faz życia maszyny, w tym podczas instalacji, eksploatacji, konserwacji, naprawy, a nawet demontażu.
 2. Ocena Ryzyka: Po zidentyfikowaniu zagrożeń, norma wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka. Proces ten obejmuje ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz potencjalnych skutków, jakie może ono spowodować. Celem jest określenie, czy poziom ryzyka jest akceptowalny, czy wymaga dalszej redukcji.
 3. Redukcja Ryzyka: EN ISO 12100 podkreśla, że redukcja ryzyka powinna być realizowana przede wszystkim przez projektowanie wewnętrzne maszyny. Obejmuje to eliminację zagrożeń lub minimalizację ryzyka poprzez odpowiednie środki projektowe. Gdy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, norma zaleca stosowanie odpowiednich środków ochronnych, w tym zabezpieczeń i systemów alarmowych, a także informowanie użytkowników o pozostałym ryzyku.

Rola ciągłej aktualizacji wiedzy o normach

W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, śledzenie i implementacja aktualnych norm zharmonizowanych jest niezbędna. Dla IMI-Polska, jest to nie tylko sposób na utrzymanie zgodności z przepisami, ale także świadectwo naszego zaangażowania w rozwój bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

W kontekście norm zharmonizowanych, ważne jest zrozumienie ich roli w procesie deklaracji zgodności WE, która jest kluczowym dokumentem pozwalającym na wprowadzenie produktu na rynek Unii Europejskiej. Oto jak ten aspekt wpisuje się w działalność IMI-Polska i ogólną praktykę w branży:

Stosowanie Norm Zharmonizowanych – Obowiązek czy Wybór?

Choć stosowanie norm zharmonizowanych nie jest prawnie obowiązkowe, ma ono fundamentalne znaczenie dla procesu weryfikacji zgodności produktów z dyrektywami unijnymi. Normy te oferują producentom, takim jak IMI-Polska, pewność, że ich maszyny i urządzenia spełniają wymagane standardy bezpieczeństwa. Przyjęcie norm zharmonizowanych jest więc świadomym wyborem, mającym na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami, ale również podniesienie jakości i bezpieczeństwa produktów.

Wpływ na Deklarację Zgodności WE

Deklaracja zgodności WE jest dokumentem, w którym producent, oświadcza, że jego produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania dyrektyw unijnych. Stosowanie norm zharmonizowanych bezpośrednio wpływa na proces tworzenia tej deklaracji, ponieważ jest traktowane jako dowód spełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa i zdrowotnych określonych w dyrektywach. Z tego względu, produkty zgodne z normami zharmonizowanymi łatwiej przechodzą proces certyfikacji, co umożliwia ich swobodne obrót na jednolitym rynku europejskim.

Deklaracja zgodności jest więc nie tylko formalnością, ale przede wszystkim świadectwem odpowiedzialności producenta za wprowadzanie na rynek bezpiecznych i zgodnych z przepisami produktów. W kontekście IMI-Polska, oznacza to, że każda maszyna czy linia produkcyjna wychodząca z naszych zakładów jest dokładnie sprawdzana pod kątem zgodności z obowiązującymi normami, co jest potwierdzane poprzez deklarację zgodności.

Zadeklarowanie Zgodności z Dyrektywą

Zadeklarowanie, że produkt jest zgodny z dyrektywą, oznacza, że producent oświadcza, iż jego produkt spełnia wszystkie ogólne wymagania bezpieczeństwa i zdrowia określone w danej dyrektywie. Jest to ogólniejsze podejście, które nie wskazuje na stosowanie konkretnych norm. W takim przypadku producent musi posiadać solidną dokumentację techniczną potwierdzającą, jak spełnione zostały te ogólne wymagania, co może obejmować własne testy, ocenę ryzyka oraz inne dowody zgodności. Chociaż ta metoda jest dopuszczalna, wymaga od producenta głębszego zaangażowania w dowodzenie zgodności i potencjalnie większego ryzyka podczas kontroli przez organy nadzoru rynku.

Wskazanie Konkretnych Norm Zharmonizowanych

Gdy w deklaracji zgodności wskazane są konkretne normy zharmonizowane, producent deklaruje nie tylko zgodność produktu z dyrektywą, ale również zastosowanie określonych standardów technicznych, które są bezpośrednio powiązane z wymaganiami dyrektywy. Normy zharmonizowane zapewniają „domniemanie zgodności” z odpowiednimi wymaganiami dyrektyw. Oznacza to, że produkty spełniające te normy są uznawane za zgodne z dyrektywami, co ułatwia proces deklarowania zgodności i może zmniejszać ryzyko prawne w przypadku kontroli.

Konsekwencje Prawne

 • Zmniejszone Ryzyko Prawne: Zastosowanie norm zharmonizowanych i wskazanie ich w deklaracji zgodności może zmniejszyć ryzyko prawne dla producenta. W przypadku ewentualnych sporów prawnych lub kontroli, łatwiej jest udowodnić zgodność z wymaganiami dyrektyw, co może chronić firmę przed sankcjami.
 • Większa Pewność dla Odbiorców i Organów Nadzoru: Deklarowanie zgodności z konkretnymi normami zharmonizowanymi może również zwiększać zaufanie klientów i organów nadzoru do produktu, ponieważ jest to jasny dowód na spełnienie szczegółowych standardów bezpieczeństwa.
 • Odpowiedzialność: Niezależnie od wybranej metody, producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność produktu z dyrektywami. W przypadku wskazania norm zharmonizowanych, ta odpowiedzialność jest jednakże wspierana przez jasne kryteria techniczne, co może ułatwić obronę zgodności.

Podsumowanie

Normy zharmonizowane są kluczowym elementem w pracy IMI-Polska, pozwalającym nie tylko na zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa naszych produktów, ale także na utrzymanie silnej pozycji na rynku. W IMI-Polska, te normy stanowią nie tylko przepis na sukces, ale są także wyrazem naszego zaangażowania w oferowanie rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia standardów bezpieczeństwa i innowacyjności w branży.

 1. Linia produkcyjna
 2. Robot spawalniczy
 3. SCADA system
 4. POKA-YOKE w projektowaniu maszyn
 5. OEE
 6. Automotive
 7. Relokacja maszyn i urządzeń
 8. Biuro konstrukcyjne
 9. GMP
 10. Przyrządy spawalnicze
4.9/5 - (8 votes)

Udostępnij artykuł: