• Dla managera
 • 02.06.2023

Zarządzanie Produkcją Maszyn: System czy Chaos?

Na czym polega zarządzanie produkcją w firmie budującej maszyny i linie produkcyjne? W dzisiejszych czasach automatyka przemysłowa jest jednym z kluczowych zagadnień w produkcji przemysłowej średnich i dużych firm produkcyjnych. Coraz większe znaczenie ma automatyzacja procesów produkcyjnych w mniejszych firmach czy oddziałach dużych korporacji – jest wręcz niezbędna do tego aby firmy zyskiwały przewagę konkurencyjną zwiększając swoją wydajność, powtarzalność obniżając koszty produkcji lub podnosząc jakość produkowanych wyrobów. Udział i znaczenie firm zajmujących się budową maszyn automatyzujących procesy w rynku wrasta, ponieważ firmy świadome zmian makroekonomicznych oraz demograficznych coraz chętniej inwestują w nowe zautomatyzowane linie produkcyjne, systemy logistyczne czy pojedyncze stanowiska pracy. Zarządzanie obszarem produkcji w firmie projektującej i produkującej maszyny przemysłowe do, której należy IMI-Polska jest złożonym procesem, który wymaga od zarządzających skrupulatnego planowania, bieżącej koordynacji działań, kontroli jakości produkcji oraz kontroli kosztów realizowanych projektów. W tym artykule omówimy, jakie są kluczowe czynniki wpływające na skuteczne zarządzanie produkcją w takiej firmie oraz jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie.

Czym charakteryzuje się produkcja w branży automatyki przemysłowej i budowy maszyn?

Taką produkcję można scharakteryzować w zasadzie jednym wyrażeniem low volume and high mix czyli stosunkowo niewielka ilość wyrobów ale przy tym bardzo zróżnicowanych pod względem procesów podlegających automatyzacji, użytych materiałów do produkcji maszyny lub zespołu maszyn, ich gabarytów czy użytych systemów pomiarowych, bezpieczeństwa użytkowania safety, systemów poprawiających ergonomię pracy.

Wizją IMI-Polska jest budować maszyny przemysłowe, o wymagających, trudnych w automatyzacji procesach. Na pierwszym etapie badamy potrzeby klienta i wychodzimy naprzeciw jego oczekiwaniom a w ramach podjętej współpracy budujemy często proces od nowa stąd roczny wolumen produkcji jest zależny od złożoności przyjętych do realizacji projektów – jak podkreśla Tomasz Olszyński szef produkcji mamy wypracowaną metodę zwinnego zarządzania i produkcji maszyn o różnym poziomie skomplikowania.

zarządzanie produkcją

 

Zarządzanie produkcją: planowanie produkcji

Planowanie to kluczowy element skutecznego zarządzania każdym obszarem w firmie. Planowanie produkcji powinno uwzględniać wiele czynników, w tym zapotrzebowanie na produkty, dostępność surowców i materiałów, dostępność parku maszynowego dostępność pracowników, a to wszystko przy ciągłej kontroli kosztów produkcji. W firmie z branży budowy maszyn planowanie produkcji musi uwzględniać również specyficzne wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktów zgodnych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Planowanie produkcji może odbywać się na kilku płaszczyznach w różnych obszarach firmy począwszy od planowania strategicznego – długoterminowego często w metodyce waterfall aż do średnio i krótkoterminowego opartego na metodach zwinnego zarządzania agile. Planowanie i realizacja produkcji w ujęciu długoterminowym nie może odbyć się bez wsparcia kluczowych i kwalifikowanych kooperantów takich jak firmy spawalnicze, firmy zajmujące się prefabrykacją szaf sterowniczych czy firmy budowlane, które w wielu przypadkach są niezbędne, ponieważ w ramach projektu realizowane są prace np. prace ziemne jak przygotowanie fundamentów lub przebudowa istniejącej infrastruktury logistycznej.

To właśnie w IMI Polska dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez lata prowadzenia projektów różnymi metodami i doświadczonej kadrze inżynierów – mechaników, automatyków, elektryków, monterów i wszystkich pozostałych specjalistów powstają najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze maszyny podkreśla Tomasz Olszyński.

Koordynacja produkcji

Koordynacja produkcji to kolejny kluczowy element skutecznego zarządzania produkcją. Koordynacja produkcji polega na zapewnieniu, że poszczególne etapy produkcji będą odpowiednio zsynchronizowane, aby zapewnić płynny przepływ produkcji. Koordynacja produkcji wymaga skrupulatnego planowania operacyjnego oraz elastyczności, aby zapewnić, że zmiany na jednym etapie produkcji nie wpłyną negatywnie na cały proces produkcyjny. Ilość zmian w harmonogramie produkcji zależna jest jakości dostarczonych danych wsadowych takich jak dokumentacja techniczna, technologia wykonania a także posiadane zaplecze techniczne i narzędzia produkcyjne w tym narzędzie obróbcze i narzędzia monterskie. Koordynacji produkcji towarzyszy duża zmienność, zawirowania związana z samym produktem stąd rolą kierownika produkcji, liderów produkcji oraz inżyniera prowadzącego jest działanie operacyjne, bezpośrednio przy produkcji z zespołem. Ścieżka komunikacyjna jest dzięki temu krótka, odbywa się poziomo pomiędzy wszystkimi szczeblami organizacyjnymi w firmie, dzięki czemu rzetelna informacja o problemach, niezgodnościach i opóźnieniach przenika do wszystkich osób decyzyjnych w tym przede wszystkim do project managera.

Kontrola produkcji

Kontrola produkcji jest kolejnym kluczowym elementem skutecznego zarządzania produkcją. Kontrola produkcji polega na monitorowaniu procesów produkcyjnych i podejmowaniu działań, aby zapewnić, że produkty są wytwarzane zgodnie z wymaganiami jakościowymi i bezpieczeństwa. Kontrola podobnie jak w każdej firmie produkcyjnej odbywa się na wielu poziomach, począwszy od kontroli wejściowej gdzie jest miejsce na sprawdzenie jakości dostarczanego materiału od dostawcy lub kooperanta zarówno pod kątem ilościowym jak i jakości wykonania. Pominięcie tego etapu może rzutować w przyszłości na opóźnienie w przypadku kiedy okaże się, że dostarczany materiał miał wady, które nie zostały wykryte na długo przed tym kiedy były potrzebne w montażu, jest to szczególnie ważne w tej branży, ponieważ czas dostawy niektórych komponentów, szczególnie tych z dziedziny automatyki to często kilka lub kilkanaście tygodni. Równie istotnym etapem jest kontrola międzyoperacyjna produkowanych np. ciętych, obrabianych lub spawanych półfabrykatów. Kontrola tych elementów bezpośrednio przez samych pracowników ale przy wykorzystaniu jednego standardu kart pomiarowych daje wymierne efekty.

Zarządzanie produkcją: optymalizacja

Doskonalenie procesów jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania produkcją w firmie z branży automatyki przemysłowej. Wspólna praca nad procesami produkcyjnymi polega na ciągłym ich doskonaleniu celem zwiększenia ich wydajności, zmniejszenia kosztów i poprawienia jakości produktów.

W firmie z branży budowy maszyn optymalizacja procesów produkcyjnych może odbywać na różne sposoby w wielu miejscach dlatego kluczowe jest określenie stanu obecnego i stanu docelowego procesu wykorzystując do tego takie narzędzie jak mapowanie procesów, dzięki któremu można przedstawić bieżący proces produkcyjny oraz ten przyszły, docelowy. Taka mapa pełni funkcję przewodnika do poruszania się w całym rozwoju produkcji i wskazuje kolejność działań doskonalących tym samym minimalizuje ryzyko wykonywania lokalnych optymalizacji, które często wydają się tymi niezbędnymi ale w ostatecznym rozrachunku nie przynoszącymi wartości dodanej. Mapowanie procesu daje również dodatkową wartość w działaniu całej organizacji, jest nią budowanie fundamentów dobrej komunikacji, ponieważ mapowanie wykonuje się w gronie osób realizujących dany proces po to aby rzetelnie był on zwizualizowany – w IMI-Polska wykorzystujemy dwie metody do mapowania procesów, są to MAKIGAMI oraz diagram żółwia, podkreśla Tomasz Olszyński.

Zarządzanie produkcją: praca z zespołem

Skuteczny zespół spawaczy, monterów mechaniki i elektromonterów jest kluczowym elementem efektywnej produkcji. Wytwarzanie wysokiej jakości maszyn, skomplikowanych pod względem mechanicznym, elektrycznym i procesowym wymaga wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie. Można to osiągnąć zatrudniając doświadczonych, znających branżę specjalistów ciągle podnosząc im kwalifikacje przez zapewnienie odpowiedniego standardu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich zewnętrznych oraz wewnętrznych prowadzonych przez doświadczoną kadrę managerów a także zewnętrznych specjalistów.

Bardzo istotną kwestią jest również szkolenie młodych pracowników często bez praktycznego doświadczenia, absolwentów lub uczniów szkół technicznych, którzy okresowo wspierają stałe zasoby IMI-Polska. Ważne jest również, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, co przekłada się na ich motywację i efektywność pracy.

Jak podkreśla Tomasz Olszyński bardzo ważną kwestią dla IMI-Polska jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników stąd cyklicznie prowadzimy szkolenia BHP i szkolenia z pierwszej pomocy.

Nadzór nad zasobami technicznymi

Równie ważną kwestią co zatrudnieni pracownicy jest posiadany sprawny i efektywny park maszynowy. Piła taśmowa, obrabiarki, wiertarki, szlifierki a także źródła spawalnicze i stoły spawalnicze to podstawowe wyposażenie każdego warsztatu budującego maszyny od podstaw. Wsparcie w postaci narzędzi logistycznych jak wózek widłowy, przejezdne suwnice czy inne urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane są przez pracowników produkcji zarówno do przewożenia materiału ale również pomagają bezpośrednio w montażu. Rolą zarządzających obszarem produkcji jest zapewnienie sprawności wszystkich urządzeń, aktualnych przeglądów mechanicznych i elektrycznych a finalnie tam gdzie jest to wymagane badań technicznych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie w firmie produkującej maszyny wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym planowania, koordynacji i kontroli procesów produkcyjnych. Ważne jest również, aby zarządzanie zespołem, optymalizacja procesów produkcyjnych, oraz nie opisane w artykule ale równie ważne wykorzystanie systemów informatycznych, bezpieczeństwo i ochrona środowiska były integralnymi elementami zarządzania produkcją. W firmie o tak zróżnicowanym produkcie kluczowe znaczenie ma również innowacyjność i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, co pozwala na poprawę wydajności, zmniejszenie kosztów oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług.

Praca w tak bardzo zmiennym środowisku wymaga wbrew pozorom podejścia systemowego, w którym uwzględnione są zarówno aspekty techniczne, jak i ludzkie oraz społeczne i środowiskowe. Tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie wysokiej efektywności produkcyjnej oraz spełnienie wymagań klientów i rynku. Nie bagatelne znaczenie w IMI-Polska ma system wartości, misja i wizja firmy dla naszych pracowników. Wartości są efektem wspólnej pracy i stanowią fundament dobrej komunikacji natomiast misja i wizja daje spojrzenie wszystkim na to jak firma będzie wyglądała za 10 lat i do czego wspólnie dążymy.

Wyzwania i perspektywy

Firmy stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z szybkim rozwojem technologicznym, konkurencją cenową na rynku oraz wymaganiami klientów dotyczącymi innowacyjnych i efektywnych rozwiązań. Jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności cenowej oraz deklarowanego terminu realizacji. W tym celu firma musi inwestować w nowoczesne technologie i ciągle doskonalić swoje procesy.

Perspektywy rozwoju dla firm z branży budowy maszyn są obiecujące, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne w przemyśle. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i innych technologii cyfrowych, firma IMI-Polska będzie mogła oferować coraz bardziej zaawansowane i zautomatyzowane rozwiązania dla swoich klientów.

Zobacz także:

 1. Automatyzacja produkcji
 2. Automatyka przemysłowa
 3. Prefabrykacja szaf sterowniczych – dlaczego warto stosować standardy?
 4. Projektowanie instalacji elektrycznych – maszyny
 5. Kim jest integrator automatyki przemysłowej?
 6. Zastosowanie robotów przemysłowych w różnych branżach i gałęziach przemysłu
 7. Projektowanie i budowa maszyn przemysłowych
 8. Linie produkcyjne i technologiczne
 9. Certyfikacja maszyn CE
 10. Analiza ryzyka, jego ocena oraz redukcja
5/5 - (6 votes)

Udostępnij artykuł: